Transitieagenda biomassa en voedsel

De transitieagenda biomassa en voedsel gaat over de omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Bij kringlooplandbouw komt zo min mogelijk afval vrij en is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk. Deze sector maakt optimaal gebruik van grondstoffen en hergebruik van eindproducten.

In het realisatieplan LNVVisie Waardevol en verbonden is de transitieagenda biomassa en voedsel uitgewerkt.

6 belangrijke actielijnen

Om de omslag naar een circulaire economie te versnellen, beschrijft in de transitieagenda biomassa en voedsel 6 belangrijke actielijnen voor deze sector door:

  1. het aanbod van duurzaam geproduceerde biomassa vergroten;
  2. stimuleren van circulaire biobased producten, die geheel of gedeeltelijk zijn gemaakt van biomassa en reststromen;
  3. bodem en bodemsvoedingsstoffen circulair maken om de bodemgezondheid te herstellen;
  4. voedselverspilling verminderen;
  5. plantaardige eiwitten gebruiken in plaats van dierlijke eiwitten;
  6. feeding and greening megacities opzetten.
Maisveld
Beeld: ©Flip Franssen

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en lees de beleidsnota Waardevol en Verbonden.