Nationaal Programma Circulaire Economie

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. In 2023 is in Nederland het Nationale Programma Circulaire Economie (NPCE) van start gegaan. Daarin staan maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Nederland circulair in 2050!

Anno 2023 staan we voor grote duurzaamheidsopgaven. Dit is voor een groot deel het gevolg van de hoeveelheid grondstoffen die we gebruiken voor producten, energie en voeding. De milieudruk overschrijdt stelselmatig de grenzen van wat de aarde aankan. Ook moeten we ervoor zorgen dat ons land bij geopolitieke verschuivingen minder afhankelijk is van andere landen voor de levering van grondstoffen.

We zijn het aan toekomstige generaties verplicht om te zorgen dat onze planeet leefbaar blijft. Daarvoor is de omslag naar een circulaire economie nodig. Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn.

In een circulaire economie zijn vrijwel alleen herbruikbare primaire, secundaire en duurzame biogrondstoffen in omloop. Producten worden binnen gesloten kringlopen geproduceerd, gedistribueerd en geconsumeerd. Zo wordt de waarde van grondstoffen, materialen en producten zo lang mogelijk behouden, waardoor er bijna geen afval meer is.

Ambitie en strategieën

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal, fossielvrij en circulair te zijn. Circulair zijn betekent dat de milieueffecten van de Nederlandse productie en consumptie in 2050 binnen de draagkracht van de aarde moeten vallen. In het NPCE zijn 4 circulariteitsknoppen als strategieën genoemd om deze ambitie te behalen:

 1. Grondstoffengebruik verminderen
  Het verminderen van de Nederlandse grondstof­fenvoetafdruk, zowel vanuit productie- als consumptieperspectief.
 2. Grondstoffen substitutie
  Het zoveel mogelijk vervangen van primaire grondstoffen door secundaire grondstoffen en duurzame hoogwaardige biogrondstoffen. Of het gebruik van andere beschikbare grondstoffen met een lagere milieudruk.
 3. Levensduurverlenging
  Het aansturen op een maximale levensduur voor producten en onderdelen, onder meer door hergebruik, refurbishment en reparatie.
 4. Hoogwaardige verwerking
  Het verbete­ren van schone, goed gesorteerde inzamelstromen en terugwinning van materialen om materialen tot op een gelijkwaardig niveau als het oorspronkelijke materiaal te recyclen.
Vier knoppen om circulaire economie te beïnvloeden
Beeld: ©Ministerie van IenW
Legenda: Door het draaien aan de knoppen kunnen we de effecten van het grondstoffengebruik terugbrengen binnen de draagkracht van de aarde.

Maatregelen voor een circulair Nederland

Het circulaire-economiebeleid is tot op heden vooral gericht op vrijwilligheid en vrijblijvendheid. Nu zijn meer richtinggevende en dwingende maatregelen nodig. In het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) is daarom een mix van beprijzende, normerende en stimulerende maatregelen opgenomen.

Het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 bevat:

Meer weten?

Bekijk het volledige Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 op de website van Rijksoverheid.nl.