NPCE-voorzitters roepen op tot circulaire economie in regeerakkoord

Sinds 2017 werken de voorzitters van de 4 transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie - samen met diverse ministeries - aan de transitie naar een circulaire economie. Zij hebben een brief opgesteld, gericht aan informateur Plasterk. Daarin pleiten voor een rol voor de circulaire economie in het regeerakkoord.

Kaart Nederland in foto's
Beeld: ©Rob Poelenjee

Anne-Marie Rakhorst (Consumptiegoederen), Harald Tepper (Maakindustrie), Jos Keurentjes (Kunststoffen) en Vincent Gruis (Circulaire Bouweconomie) constateren dat "er verre van voldoende tempo wordt gemaakt om het beleidsdoel in 2050 circulair te zijn te realiseren", hoewel er "met weinig middelen al veel is gerealiseerd".

Daarvoor verwijzen ze naar de Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat vorig jaar al tot een soortgelijke conclusie kwam.

Sterkere internationale concurrentiepositie, meer bestaanszekerheid en brede welvaart

De voorzitters wijzen op de verschillende voordelen van de circulaire economie, zoals een sterkere internationale concurrentiepositie, meer bestaanszekerheid en brede welvaart. Daarom vragen zij Plasterk om bij de vorming van een nieuw regeerakkoord expliciet aandacht te besteden aan de circulaire economie én substantiële middelen vrij te maken om deze transitie "de impuls te geven die deze verdient".

Investeer in circulaire economie zoals in energietransitie

Ze wijzen erop dat er bijvoorbeeld 500 miljoen euro is geïnvesteerd om de energietransitie te versnellen en ze bevelen aan om dezelfde middelen vrij te maken voor de circulaire economie.

Koppeling klimaatopgave en circulariteit

Daarnaast bevelen ze aan om de koppeling tussen de klimaatopgave en circulariteit te borgen. Dat staat al wel op de agenda, maar volgens de briefschrijvers zijn er nog onvoldoende concrete acties om de CO2-reducties in de praktijk te realiseren en kan de circulaire transitie hieraan bijdragen. Die voortgang kan een nieuw kabinet borgen met heldere (sector)doelen en een goede rijksbrede governance.

Lees de volledige brief aan de informateur Plassterk op de website van de Circulaire Bouweconomie.